Φέτος στην Η&Μ, οι μικροί μας φίλοι πρωταγωνιστούν!
 
Η Frozen συναντά τη Ραπουνζέλ και μαζί με τον Batman
και τους άλλους Super ήρωες σε μεταφέρουν
στο φανταστικό κόσμο των Αποκριών.
 
Βρες την αγαπημένη σου στολή,
κάνε τις αγορές σου από το παιδικό τμήμα
και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις
το πιο συναρπαστικό παιδικό πάρτυ!

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “H&M KIDS CARNIVAL

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Η&M HENNES & MAURITZ A.E. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ», με Α.Φ.Μ. 998775895 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλικής Εταιρείας αρ. 14 (Κολωνάκι), ΤΚ 10673, τηλ. επικοινωνίας: 210 3212920 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια» ή «η Η&Μ»), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «H&M KIDS CARNIVAL» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), o οποίος φιλοξενείται στην

ιστοσελίδα  https://social.hm.com/en_GR/hmkids, ιδιοκτησίας και διαχειρίσεως της H&M. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και ανάδειξης 3 νικητών και 3 επιλαχόντων στο πλαίσιο αυτού, καθώς και της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.01. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιονδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς της δικαιοπρακτικής του ικανότητας. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

1.02. Απαγορεύεται να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της Η&M, καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους καθώς και όποιος σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό.

1.03. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ελεύθερη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των όρων.

1.04. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την παράγραφο 1.01. ή από πρόσωπα που απαγορεύεται να συμμετάσχουν κατά την παράγραφο 1.02 δεν θα λαμβάνονται υπόψη και σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπά αυτά θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό, μόλις διαπιστωθεί τούτο από την Η&Μ. Το αυτό ισχύει και για αιτήσεις συμμετοχής που δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τον Όρο 2. Αιτήσεις συμμετοχής που φέρουν υβριστικούς, ρατσιστικούς, δυσφημιστικούς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις για την Η&Μ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της Η&Μ, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 

 1. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού

2.01. Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι η εξής: Για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://social.hm.com/en_GR/hmkids,  όπου θα συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής που είναι αναρτημένη στον ανωτέρω διαδικτυακό ιστότοπο, υποχρεωτικά, τα εξής στοιχεία:  Tηλέφωνο, E-mail & τον Αριθμό Απόδειξης από τις αγορές στο παιδικό τμήμα των φυσικών καταστημάτων της Η&Μ. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό πρόσωπο που πραγματοποίησε αγορές από το παιδικό τμήμα του διαδικτυακού καταστήματος της Η&Μ. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο Διαγωνιζόμενος, θα πρέπει να δηλώσει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την πολιτική προστασίας της H&M και τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού [κάνοντας κλικ στα σχετικά κουτάκια (tickboxes)].

2.02. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.01. των παρόντων Όρων. Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών συνεπάγεται: (α) τη συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου στο Διαγωνισμό, (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων από το Διαγωνιζόμενο και (γ) την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση του Διαγωνιζόμενου για την ανακοίνωση και την επεξεργασία από την Η&Μ όλων των απαιτούμενων -για το σκοπό του παρόντος  Διαγωνισμού- στοιχείων και δεδομένων.

2.03. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Η&Μ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στους χώρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό ιστότοπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Η&Μ θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει. Περαιτέρω, η H&M δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των διαγωνιζομένων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Η H&M δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού “ H&M Kids Carnival  ” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού. 

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Το χρονικό διάστημα συμμετοχής στο διαγωνισμό ξεκινά την 5η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 και θα ολοκληρωθεί την 26η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 (εφεξής «Διάρκεια») ή όσο θα ορισθεί σε συνέχεια τυχόν παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 8 των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει την H&M ως προς το εμπρόθεσμο αυτής. Υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Η&M ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Οποιοσδήποτε από τους Διαγωνιζόμενους, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από την Η&Μ σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

 1. Ανάδειξη νικητή

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 π.μ. , ή στην ημερομηνία που θα ορισθεί σε συνέχεια τυχόν παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 8 των παρόντων Όρων, στα γραφεία της Η&Μ, πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, Αθήνα, 3ος όροφος, από επιτροπή που θα έχει ορισθεί από την Η&Μ και θα περιλαμβάνει όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό, κατά τον όρο 2, οποτεδήποτε κατά το διάστημα από την έναρξη μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού. Η κλήρωση θα αναδείξει συνολικά τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες.

 1. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής/Φύση δώρου

5.01. Ο νικητής θα κερδίσει τη διοργάνωση παιδικού πάρτι στο χώρο του για είκοσι πέντε (25) παιδιά. Η Η&Μ θα αναθέσει τη διοργάνωση σε εξωτερικό συνεργάτη της, που δραστηριοποιείται στην υλοποίηση παιδικών πάρτυ, τον οποίο και θα πληρώσει για την εκτέλεση των υπηρεσιών του. Διευκρινίζεται ότι η Η&Μ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων του εξωτερικού συνεργάτη.

 5.02. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από την Η&Μ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας.

5.03. Το πακέτο της διοργάνωσης του παιδικού πάρτι θα είναι μέγιστης αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και θα περιλαμβάνει φαγητό, τούρτα, στολισμό, animateur, μουσική. Τυχόν έξοδα που υπερβαίνουν την αξία του εν λόγω πακέτου (500 Ευρώ) θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή, αποκλειομένης ρητά οιασδήποτε ευθύνης της H&M για κάλυψη εξόδων πέραν της ως άνω αξίας του προσφερόμενου ταξιδιωτικού πακέτου.

5.04. Ο νικητής οφείλει να γνωστοποιήσει στην H&M, εντός 2 ημερών από την ενημέρωσή του για το αποτέλεσμα της κλήρωσης, αν επιθυμεί να πραγματοποιηθεί το πάρτι, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 26η  Απριλίου 2020, ημέρα Κυριακή, μη υπαρχούσης οποιασδήποτε δυνατότητας παρατάσεως της ημερομηνίας.

5.05. Το ως άνω Δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί, δεν ανταλλάσσεται, δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρεται χρονικά. Σε περίπτωση μη παραλαβής του Δώρου εντός του χρόνου που έχει ορίσει η Η&Μ, το εν λόγω Δώρο είτε θα χορηγείται σε επιλαχόντα ή θα ακυρώνεται, κατά την κρίση της Η&Μ. Σε περίπτωση άρνησης των τριών επιλαχόντων ή μη παραλαβής ως ανωτέρω, το εν λόγω Δώρο ακυρώνεται.

5.06. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την παραλαβή του Δώρου, η Η&Μ δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγξει εάν ο νικητής ή ο συμμετέχων πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Όρους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο νικητής ή ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα, κατά τον όρο 2, στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, η Η&Μ θα αποκλείει το συγκεκριμένο πρόσωπο από την διαδικασία, το δε τυχόν Δώρο του είτε θα χορηγείται σε επιλαχόντα ή θα ακυρώνεται, κατά την κρίση της Η&Μ. Η H&M δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του προσφερόμενου Δώρου και, αντίστοιχα, για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία της περιουσίας κ.τ.λ. συμβεί στους νικητές ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση του Δώρου αυτού.

5.07. Το ως άνω Δώρο είτε θα χορηγείται σε επιλαχόντα ή θα ακυρώνεται, κατά την κρίση της Η&Μ, και για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που ο νικητής δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών και δ) αν ο νικητής δεν προσκομίσει κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του κατά την παραλαβή του Δώρου.

Σε περίπτωση που συντρέχει κάποιος από τους ως άνω λόγους, η H&M έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής κάποιου νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου.

5.08. Η Η&M δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή/και αποθετική ζημία που πιθανό να προκληθεί εις βάρος του νικητή ή/και οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το Δώρο ή/και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πάρτι ή/και την εν γένει συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή πέραν της ορθής και σύμφωνα με τους Όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παραλαβής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

5.09. Διευκρινίζεται ότι η Η&M δεν προσαρμόζει το Δώρο στις ανάγκες/ιδιαιτερότητες του εκάστοτε νικητή.

5.10. Η Η&M διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών, σύμφωνα με τα στο άρθρο 8 των Όρων οριζόμενα.

5.11. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Η&M, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο νικητή το Δώρο, ούτε εναλλακτικό Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού Δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

5.12. Η ενημέρωση του νικητή θα πραγματοποιείται με την αποστολή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και η ηλικία του, σε μέρος που θα υποδείξει η H&M. Σε περίπτωση που ο νικητής αμελήσει ή αδιαφορήσει να προβεί στην αποστολή των στοιχείων του εντός πέντε  ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, αμελήσει, αδιαφορήσει, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το Δώρο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Η&Μ έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το άτομο αυτό.

 

 1. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Η αποδοχή των Όρων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ρητά δηλούμενη με την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(β) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(γ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλονται προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

(δ) ρητώς και ανεπιφύλακτα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους δεδομένα (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη διοργάνωση του παιδικού πάρτι,

(ε) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στην H&M για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Η&Μ, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του ονόματος του νικητή σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η H&M επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Η Η&Μ δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Η&Μ.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί και για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.

 1. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της μέχρι τη 10η μέρα του Διαγωνισμού, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου και δεν θεμελιώνονται δικαιώματα και αξιώσεις των συμμετεχόντων ή/και τρίτων έναντι της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

Οι τυχόν τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://social.hm.com/en_GR/hmkids,  από την οποία και θα ενημερώνονται σχετικά οι συμμετέχοντες, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την υποχρέωση παρακολούθησης των Όρων και προσαρμογής σε αυτούς.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα υποβολής του διαγωνισμού που βρίσκεται αναρτημένη στο https://social.hm.com/en_GR/hmkids. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

 1. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων, ονομάτων, ενδείξεων, εμβλημάτων και λοιπών διακριτικών στοιχείων και γνωρισμάτων της Διοργανώτριας.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

10.01. Τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί στο βαθμό που είναι αναγκαίο τα προσωπικά δεδομένα που θα θέσουν στη διάθεσή της οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για την διενέργεια της κλήρωσης, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τον νικητή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το Διαγωνισμό, την παράδοση του Δώρου στο νικητή, την επιβεβαίωση της ηλικίας και της ταυτότητας των συμμετεχόντων και του νικητή καθώς και της συμμόρφωσης αυτών με τους παρόντες Όρους καθώς και για την δημοσιοποίηση του ονόματος του νικητή με τους τρόπους και στα μέσα που περιγράφονται στο άρθρο 6 ανωτέρω.

10.02 Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα επεξεργαστεί η Διοργανώτρια

Η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό:

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, αριθμό απόδειξης

Επιπλέον των ανωτέρω, θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του νικητή:

Διεύθυνση, στοιχεία ταυτότητας

10.03 Πρόσωπα τα οποία θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή θα αποσταλούν στους διοργανωτές του πάρτυ και σε τυχόν συνεργαζόμενους με αυτούς εταιρείες (πχ εταιρείες catering) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη διοργάνωση του πάρτυ.

Επίσης το όνομα του νικητή θα δημοσιοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 6 των παρόντων Όρων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Η&Μ.

10.04 Νομική βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού, η οποία λαμβάνεται κατά το χρόνο δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  

10.05 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, αποστέλλοντας e-mail στο dataprotection.gr@hm.com. Στην περίπτωση αυτή η υποβληθείσα δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα καταστεί αυτοδικαίως άκυρη και εφόσον η ανάκληση γίνει μετά την ανακήρυξη κάποιου συμμετέχοντος ως νικητή, θα ανακληθεί αυτοδικαίως η ανακήρυξη και ως προς το Δώρο θα εφαρμοστούν αναλόγως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.06. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της δεν θίγεται.

10.06 Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για 45 ημέρες από την εκτέλεση του πάρτυ ή από την οριστική ματαίωση του Διαγωνισμού.

10.07 Λοιπά δικαιώματα

Οι συμμετέχοντες διατηρούν επίσης το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας τα οποία μπορούν να ασκήσουν με αποστολή e-mail στο dataprotection.gr@hm.com.

Τέλος έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, , τηλ. 210 6475600, fax 210 6475628, e-mail complaints@dpa.gr, αν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

10.08 Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας που είναι δημοσιευμένη εδώ https://www2.hm.com/en_eur/customer-service/legal-and-privacy/privacy-link.html. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ της Πολιτικής και του παρόντος άρθρου, το παρόν άρθρο υπερισχύει. 

 1. Επίλυση Διαφορών: Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Για τη δικαστική επίλυση της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12.Πληροφορίες:Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 3212920, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09.00πμ έως τις 17.00μμ. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά πλήρη απόδειξη περί της ρητής και ανεπιφύλαχτης αποδοχής των παρόντων όρων.